OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH i NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA)

Program kursu
Program kursu opracowany przez specjalistów z dziedziny psychologii, socjologii, ekonomii i prawa jest nastawiony na kształtowanie umiejętności potrzebnych w postępowaniu z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi. Przygotowuje do samodzielnej pracy w sytuacjach trudnych, stresowych.

W trakcie kursu realizowane są zagadnienia z zakresu:

 • Podstawy funkcjonowania człowieka w środowisku społecznym
 • Działalność opiekuńcza i socjalna
 • Człowiek niepełnosprawny w rodzinie
 • Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi oraz w ośrodkach opiekujących się ludźmi starszymi (ośrodki pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, sanatoria, hospicja). Praktyka prowadzona pod pełną kontrolą organizatora kursu.

Bloki programowe obejmują m.in.:

 • doskonalenie umiejętności komunikowania się
 • rozwiązywanie problemów i potrzeb życiowych
 • sposoby radzenie ze stresem
 • planowanie i organizacja pracy opiekuńczej
 • pielęgnacja osoby starszej i niepełnosprawnej
 • udzielanie pierwszej pomocy
 • wspomaganie rodziny niepełnosprawnego
 • aktywizowanie osoby niepełnosprawnej i starszej

Wykłady
Wykłady prowadzone są przez profesjonalną kadrę pedagogiczną. Szkoła zapewnia wszystkie materiały
do nauki zajęć praktycznych.

Kursanci nabywają wiedzę w zakresie kompletnej pomocy opartej o diagnozę środowiska, wiedzę psychologiczną i organizacyjno-prawną oraz niezbędnych informacji dotyczących świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób chorych i niesamodzielnych. Kształtują umiejętności niezbędne
w opiece i pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawny w środowisku domowym oraz
w różnych instytucjach opiekuńczych oraz w ramach samodzielnie prowadzonej działalności.
Ukończenie kursu potwierdzone jest certyfikatem.

Szkoła współpracuje z instytucjami posiadającymi Certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy
organizującymi legalną pracę za granicą.

Kontakt
Policealne Studium Opiekunek Środowiskowych

ul. Towarowa 14
65-114 Zielona Góra
tel./fax: (068) 452 17 00

sekretariat@zach-tow-edu.zgora.pl
www.szkolapolicealna.zgora.pl
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona. Słuchaczom zamiejscowym zapewniamy internat.